Köpavtal programvaror.

Läs alltid våra köpvillkor före du köper ett program.

1. Användarlicens.
DoFree äger programvaran men du har rätt att för avsett ändamål använda programmet. Vi beviljar Dig en icke-exklusiv och icke överlåtbar sk. licens endast för din interna användning. Du har inte rättighet att distribuera eller vidaresprida programvaran. Singelanvändare innebär att du på valfritt antal datorer kan köra programmet från endast en dator. Nätverk står dig det fritt att köra på obegränsat antal datorer samtidigt.

2. Begränsningar.
Programvaran är konfidentiell och skyddas av upphovsrättslig lagstiftning. Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till Programvaran tillkommer oss och/eller dess licensgivare. Du har inte, förutom vad som är uttryckligen tillåtet enligt lag, rätt att modifiera, dekompilera, disassemblera eller på annat sätt utnyttja koden till programvaran. Inga rättigheter till något varumärke, logotyp eller firmanamn som tillhör oss eller dess licensgivare beviljas i detta Avtal.

3. Begränsad garanti.
Den enda påföljd Du kan göra gällande och vår enda skyldighet enligt denna begränsade garanti är att byta ut programvarumediet eller återbetala köpeskillingen för programvaran. Vilket vi lämpligast avgör.

4. Köpvillkor och premisser

  • Fakturor betalas alltid i efterskott med 30 dagars kredit.
  • Hyresfakturor tillställes dig först efter förfluten 30 dagarsperiod.
  • Utebliven fakturabetalning som noteras 5 dagar efter förfallodagen gör att din licensnyckel upphör att fungera och likaså accessen till programvaran. En ny licensnyckel kostar 100 kr plus moms.
  • Lagstadgad påminnelseavgift, ränta samt eventuella inkassokostnader debiteras vid försenad eller utebliven betalning.
  • Aviseringsavgift samt moms tillkommer på varje enskild faktura. Gäller på samtliga våra programvaror.
  • 14 dagars öppet köp gäller på våra kort-, och fakturabetalda produkter.
  • Uppsägningstid för hyresobjekt är innevarande månad plus nästkommande månad.

5. Inga andra garantier.
Med undantag av vad som följer av tvingande lag och vad som i övrigt anges i avtalet, friskriver vi oss från samtliga uttryckliga samt underförstådda garantier om produkternas lämplighet till annat ändamål  än vad som föreskrivs.

6. Ansvarsbegränsning.
Med undantag av vad som följer av tillämplig lag ansvarar vi inte eller någon annan av våra licensgivare för utebliven vinst, förlorade intäkter eller data. Ej heller för några andra indirekta skador eller följdskador oberoende av hur de orsakats eller uppkommit eller i samband med användning av eller oförmågan att använda programvaran även om vi ha meddelat om möjligheten att sådana skador kan uppkomma. Under inga omständigheter skall vår skadeståndsskyldighet gentemot köpare, vare sig det gäller kontrakt, kränkning (inklusive försumlighet) eller något annat, överstiga det belopp köparen betalat för programvaran enligt avtalet. 

7. Uppsägning.
Användareavtalet gäller tills vidare och sägs upp i enlighet med följande premisser. Vid otillåten kopiering samt spridning av programvaran så stängs programnyckeln av och ingått avbetalningsköp eller hyresavtal anses hävt och slutdebiteras med innestående fordran och resttid. Användareavtalet sägs upp automatiskt om brukaren slutar använda produkten och slutlikvid erlagts.

8. Vid utebliven betalning.
Då du betalar i efterskott gällande använd hyres-, avbetalningsperiod kommer du att krävas på det innevarande förfallna beloppet samt eventuellt restbelopp.
Lagstadgad påminnelseavgift, ränta samt eventuella inkassokostnader debiteras vid försenad eller utebliven betalning.

9. Begränsade rättigheter för myndigheter.
Om Programvaran köps eller förvärvas av eller på myndigheters vägnar eller av en huvud- eller underleverantör (alla nivåer) till myndigheter blir myndigheternas rättighet till programvaran endast de som tagits upp i denna överenskommelse. Programvaran får alltså endast användas av den avdelning eller enhet som inköpet gäller.

10. Tillämplig lag.
Lagstiftningen i Sverige.

11. Ogiltiga villkor.
Om något villkor i användaravtalet är ogiltigt eller inte kan verkställas, skall avtalet i övrigt fortsätta gälla med undantag av då ogiltigheten eller icke-verkställbarheten väsentligen förändrar parternas avsikt med Avtalet, i vilket fall Avtalet i sin helhet skall upphöra att gälla med omedelbar verkan.

12. Hela avtalsförhållandet.
Avtalet utgör hela avtalsförhållandet mellan Dig och oss avseende dess tillämpningsområde. Avtalet ersätter samtliga föregående eller samtliga muntliga eller skriftliga förslag, utfästelser och garantier. Avtalet har företräde före samtliga eventuella motstridiga villkor i samtliga offerter, beställningar, bekräftelser eller annan kommunikation mellan parterna avseende Avtalets tillämpningsområde under Avtalets giltighetstid. Ändringar i Avtalet skall, för att vara giltiga, ske skriftligen.

En

smart

support

Läs